Vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető a a sertéshús feldolgozói iparban- lejárt

Az alábbiakban olvasható a pályázati kiírás, kérdések esetén állunk a rendelkezésére!

A pályázati anyag elkészítésében segítséget nyújtunk!

Beadási határidő 2015. október 19.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
116/2015. (IX. 25.) számú
KÖZLEMÉNYE
a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatás 2015. évi igénybevételéről

I. A támogatás jogszabályi alapja
A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő csekély összegű támogatást igényelhetnek a mezőgazdasági termékek feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek a sertéshús feldolgozói iparban használt gépek, technológiai berendezések beszerzésével, valamint a feldolgozott termékek szállítására alkalmas, hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművek beszerzésével kapcsolatos költségeik részleges fedezésére.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30.) MVH Közlemény (amely elérhető a közlemény címére kattintva, vagy a következő elérési útvonal: www.mvh.gov.hu / Főoldal / Ügyfélnyilvántartás) rendelkezései irányadóak.
Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

III. A támogatás igénybevételének általános feltétele
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ának rendelkezése értelmében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylőjének nyilatkoznia kell arról, hogy mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. A nyilatkozathoz kapcsolódó információkat és nyomtatványt a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó “egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló 56/2014. (IV. 11.) számú MVH Közlemény (amely elérhető a közlemény számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk562014), valamint a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó “egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló 56/2014. (IV. 11.) számú MHV Közlemény módosításáról szóló 144/2014. (IX. 22.) számú MVH Közlemény (amely elérhető a közlemény számára kattintva, vagy a következő elérési útvonalon:
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1442014) tartalmazza.

IV. A támogatás tárgya
A Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:
a 2015. szeptember 14-én hatályos gépkatalógusban szereplő
a) 1410; 1430; 1490; 2030; 2040; 2090; 2120; 2410; 2490 főcsoportba tartozó gép, technológiai berendezés beszerzéséhez,
b) 2060; 2061 főcsoportba tartozó hűtő-, légtérszabályozó, hővisszanyerő gép, technológiai berendezés beszerzéséhez,
c) 6213; 6221; 6222; 6224 főcsoportba tartozó feldolgozó létesítmények, eszközök, berendezések energiaellátását biztosító megújuló energiát előállító gép, technológiai berendezés beszerzéséhez, továbbá d) a feldolgozott termék szállítására alkalmas hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzéséhez.
A gépkatalógus elérhető az MVH honlapján (http://www.mvh.gov.hu), a főoldalról indítható Alkalmazások menüpontban.

V. A támogatás mértéke
A támogatás összege az elszámolható – általános forgalmi adóval nem terhelt – költség legfeljebb
a) 75%-a, amennyiben az ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiállított hatósági bizonyítványban foglaltak alapján 2014. évben 50%-ot meghaladó arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,
b) 60%-a, amennyiben az ügyfél a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítványban foglaltak alapján 2014. évben legfeljebb 50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,
c) 40%-a, amennyiben az ügyfél 2014. évben 100%-ban számlával igazoltan vásárolt sertéshúst dolgozott fel, amely sertéshús 50%-ot meghaladó arányban a KN 0203 termékcsoportba tartozik.
Az ügyfél által igényelhető támogatás legkisebb összege 5 millió forint. Nem igényelhető támogatás olyan gép, technológiai berendezés beszerzésére, amelynek számlán szereplő tételenkénti, általános forgalmi adóval nem terhelt vételára nem éri el a kettőszázezer forintot.

VI. A támogatási kérelem benyújtásának módja, ideje
A támogatási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0612 számú “Támogatási kérelem” nyomtatványon
2015. szeptember 28. – 2015. október 19. közötti időszakban
az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.
Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be!
Fontos! Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma 2015. szeptember 28. előtti vagy 2015. október 19. utáni, úgy a kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A támogatási kérelemhez (N0612 számú nyomtatvány) csatolni kell:
a) a gépkatalógusban nem szereplő, hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzése esetén az árajánlatot,
b) a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tagsági igazolást, amelyet a kérelmező tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, az agrárpolitikáért felelős miniszter által – a termelői csoportok elismeréséről szóló FM rendelet alapján – elismert sertéstenyésztést és húsfeldolgozást, illetve húskészítménygyártást végző termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet állított ki, és amely igazolás tartalmazza a kiállító nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett termékpályán, nyitott tagsággal működő szervezetnek minősül,
c) amennyiben 2014. évben 50%-ot meghaladó arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel, úgy az ezen körülményt igazoló, a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítványt,
d) amennyiben 2014. évben legfeljebb 50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel, úgy az ezen körülményt igazoló, a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítványt,

VII. A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje
A kifizetési kérelmet jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0613 számú “Kifizetési kérelem” nyomtatványon, a támogatási döntésben jóváhagyott beruházás megvalósítását követően, de
legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 180 napon belül
az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.
A kifizetési kérelemhez (N0613 számú nyomtatvány) csatolni kell:
a) a költségeket igazoló, a kérelmező nevére kiállított számlák másolatát,
b) a vételár kifizetését igazoló bizonylatok másolatát,
c) amennyiben a beszerzéshez hitelszerződés kapcsolódik, úgy annak másolatát,
d) a tárgyi eszköz nyilvántartásba történő bevezetését igazoló számviteli kimutatás másolatát,
e) gép, technológiai berendezés vásárlása esetén:
i. a gyártási időpontot igazoló dokumentum másolatát,
ii. a jótállási jog érvényesítéséhez szükséges okirat másolatát,
iii. az üzembe helyezési jegyzőkönyv másolatát,
iv. az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát,
f) a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlása esetén:
i. az adásvételi szerződés másolatát,
ii. az ügyfél nevére kiállított forgalmi engedély és törzskönyv másolatát,
g) az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványának másolatát.

VIII. A csere, az üzemeltetés-, tárolási hely változás bejelentésének módja, ideje
Az ügyfél köteles a támogatással beszerzett gépet, technológiai berendezést, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművet a kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételétől számított 5 évig, de legfeljebb az amortizációs időszak végéig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használni, üzemeltetni.
A gép pótlására, cseréjére vonatkozó szabályok:
A jótállás alapján felmerülő csereigény, lopás, egyéb működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a bejelentést követően a gépet, technológiai berendezést, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművet – azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező géppel – pótolni kell.
A gép pótlásának vagy cseréjének szándékát jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti, N0614 számú “Csere szándék bejelentő” nyomtatványon kell az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre benyújtani:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.
A gép pótlására, cseréjére irányuló szándék bejelentéséhez (N0614számú nyomtatvány) csatolni kell az alábbi dokumentumok másolatát:
a) jótállás alapján történő csere esetén a gyártó vagy forgalmazó által kiállított garanciális cseréről készített dokumentum,
b) lopás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv,
c) működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén szakértői véleményt igazoló dokumentum vagy selejtezési jegyzőkönyv,
d) az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítás, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványa.
A pótlást, cserét annak megvalósítását követő 5 napon belül be kell jelenteni a fenti címre jelen közlemény 4. számú melléklete szerinti N0615 számú “Csere bejelentése” nyomtatványon.
A csere bejelentéséhez (N0615 számú nyomtatvány) csatolni kell az alábbi dokumentumok másolatát:
a) hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű esetén adásvételi szerződés, és amennyiben a beszerzéshez hitel kapcsolódik, úgy a hitelszerződés,
b) az új gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum,
c) az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlásához kapcsolódóan a kapcsolódó számla,
d) a kifizetését igazoló bizonylat,
e) az új gép, technológiai berendezés jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges okirat,
e) az új gép, technológiai berendezés üzembe-helyezési jegyzőkönyv,
f) az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítás, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványa.
Üzemeltetési-, tárolási hely változása
Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helyének megváltoztatása jelen közlemény 5. számú melléklete szerinti N0616 számú “Üzemeltetési-, tárolási hely változás bejelentő” nyomtatványon történt bejelentést követően valósítható meg. A változást legalább 10 nappal a gép, technológiai berendezés tervezett átszállításának megkezdése előtt kell bejelenteni a fenti címre.

IX. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

X. Kapcsolódó jogszabályok
– Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;
– az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet;
– az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet;
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
– az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
– a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
További információk megtalálhatóak az MVH honlapján (http://www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
116/2015. (IX. 25.) számú MVH Közlemény
1. számú melléklet: N0612 – Támogatási kérelem
2. számú melléklet: N0613 – Kifizetési kérelem
3. számú melléklet: N0614 – Csere szándék bejelentő
4. számú melléklet: N0615 – Csere bejelentése
5. számú melléklet: N0616 – Üzemeltetési-, tárolási hely változás bejelentő